Categorieën
Strafrecht

Detentie in het buitenland: Welke rechten zijn beschikbaar?

Het is tegenwoordig in “open Europa” helemaal niet ongebruikelijk dat iemand in een ander Europees land wordt gearresteerd of zelfs in het buitenland wordt aangeklaagd. Nederlanders krijgen bijvoorbeeld soms onaangename post uit Duitsland of worden hier gearresteerd. Het is belangrijk te weten dat er een bepaalde minimumnorm bestaat door middel van internationale regels, die de rechten van de betrokkenen waarborgt of zou moeten waarborgen. Hieronder staan de belangrijkste internationale regels, in de eerste plaats voor Europa, het “Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten” (ICCPR) is bijna wereldwijd van toepassing. Let op: in Europa zijn de eisen van Richtlijn 2012/13/EU geïmplementeerd.

De belangrijkste feiten op een rijtje: Heel kort van tevoren: In ieder geval heeft u altijd het recht om een advocaat te raadplegen. In Duitsland, waar het niet alleen om trivialiteiten gaat, financiert de staat regelmatig een advocaat voor – in ons land heet dat “openbare verdediging”. Bovendien heeft u recht op een gratis tolk als u geen of onvoldoende vertrouwen heeft in het Duits.

In principe geldt het volgende:

 • Er is geen sprake van strafrechtelijke detentie enkel en alleen omdat niet aan de civielrechtelijke verplichtingen is voldaan (ICCPR, artikel 11).
 • U kunt elke staatshandeling die inbreuk maakt op uw rechten voor de rechter brengen (EU-Handvest van de grondrechten, artikel 47; ICCPR artikel 17).
 • Er mag geen sprake zijn van willekeurige arrestatie (ICCPR, artikel 9 I).
 • In geval van aanhouding moeten de lidstaten ervoor zorgen dat u in uw eigen taal volledig wordt geïnformeerd over uw rechten, met name over uw recht om te zwijgen, dit moet ook schriftelijk gebeuren (Richtlijn 2012/13/EU, artikel 3).
 • Reeds op het moment van de aanhouding moet u zo uitgebreid op de hoogte worden gebracht van de tenlastelegging dat een verdediging gegarandeerd is (vroeger was dit het gevolg van artikel 6 EVRM, nu expliciet in Richtlijn 2012/13/EU, artikel 6 I, II), in ieder geval moet u worden geïnformeerd over de redenen voor de aanhouding (ICCPR, artikel 9 II).
 • Gedetineerde personen moeten onverwijld voor de rechter worden gebracht (ICCPR, artikel 9 III).
 • Foltering is ontoelaatbaar (ICCPR, artikel 7)
 • Zij kunnen alleen worden gestraft als er op het moment van het delict een wet bestond die de handeling strafbaar stelde (EU-Handvest van de grondrechten, artikel 49 I; IVBPR, artikel 15).
 • Zij kunnen binnen de EU niet tweemaal voor hetzelfde besluit worden gestraft (Handvest van de grondrechten van de EU, artikel 50). Let op: de jurisprudentie hierover is gecompliceerd! De regel moet alleen worden opgevat als een vuistregel. Binnen dezelfde staat kunnen zij echter slechts één keer worden gestraft voor dezelfde handeling (ICCPR, artikel 14 VII).
 • Zij hebben recht op een eerlijk proces (artikel 6 I EVRM; EU-Handvest van de grondrechten, artikel 48 II). De rechtbanken moeten onafhankelijk en onpartijdig zijn en bij wet zijn ingesteld (Handvest van de grondrechten van de EU, artikel 47; ICCPR artikel 14).
 • Hoorzittingen moeten in principe openbaar zijn (artikel 6 I EVRM)
 • Het beginsel van de versnelde procedure is van toepassing in strafzaken, de procedure mag niet worden vertraagd (artikel 6 I EVRM; IVBPR artikel 14 III c)
 • Het vermoeden van onschuld is van toepassing (artikel 6 II EVRM; EU-Handvest van de grondrechten, artikel 48 I; ICCPR, artikel 14 II).
 • Je hoeft jezelf niet te beschuldigen (volgt uit artikel 6 EVRM; expliciet EU-strafrecht – aanhouding in het buitenland: welke rechten zijn er? ICCPR Artikel 14 III g)
 • Er moet voldoende tijd worden uitgetrokken voor de verdediging (artikel 6 III b EVRM; ICCPR artikel 14 III b).
  Men kan ervoor kiezen zich te verdedigen of zich te laten verdedigen door een advocaat (artikel 6 III c EVRM; EU-Handvest van de grondrechten, artikel 47; IVBPR artikel 14 III b).
 • Indien men zich geen advocaat in een strafprocedure kan veroorloven, moet er een advocaat worden aangesteld (artikel 6 III c EVRM; IVBPR artikel 14 III d); in een civiele procedure moet rechtsbijstand beschikbaar zijn (EU-Handvest van de grondrechten, artikel 47).
 • Getuigen kunnen worden genoemd en ondervraagd (artikel 6 III d EVRM; IVBPR artikel 14 III e).
 • De tenlastelegging moet worden vertaald (artikel 6 III a EVRM; artikel 14 III a van het IV IVBPR), er zijn minimumvereisten voor de tenlastelegging (Richtlijn 2012/13/EU, artikel 6 IV van het IVBPR) en er moet kosteloos voor een tolk worden gezorgd (artikel 6 III e EVRM; artikel 14 III f van het IVBPR).
 • U of uw advocaat heeft recht op toegang tot het dossier en tot alle bewijsmateriaal (volgt uit artikel 6 EVRM, nu expliciet uit Richtlijn 2012/13/EU, CPD artikel 7 I), de toegang is gratis (Richtlijn 2012/13/EU, CPD artikel 7 V)
 • Straffen en overtredingen moeten in verhouding staan tot elkaar (EU-Handvest van de grondrechten, artikel 49 III). Let op: Zorg ervoor dat in Duitsland schuld en straf worden gecoördineerd, terwijl het EU-Handvest alleen betrekking heeft op het misdrijf!
Duitse advocaat Jens Ferner

Door Duitse advocaat Jens Ferner

Strafrechtadvocaat Jens Ferner is uw contactpersoon voor het gehele strafrecht met een focus op commercieel strafrecht en cybercriminaliteit. Verder in de wet op de administratieve overtredingen, met name in het geval van boetes die door de federale overheid worden opgelegd. Hij werkt samen met Dieter Ferner, de oprichter van het advocatenkantoor, een gespecialiseerde advocaat voor het strafrecht.
Het advocatenkantoor Ferner Alsdorf concentreert zich op regionale activiteiten in de regio Aken & Heinsberg en is slechts bij uitzondering - in het geval van cybercriminaliteit - landelijk actief.